Regulamin

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu WebJobs.pl przez Użytkowników. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Definicje

Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług przez serwis 
WebJobs.pl”.

Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu WebJobs.pl, zawierana między Operatorem a Użytkownikiem.

Operator - firma P.U.H. AG Auto Andrzej Gorczyca, 38-200 Jasło, ul. Bieszczadzka 29. Numer NIP 685-100-46-56.

WebJobs - serwis ogłoszeniowy w ramach którego Operator świadczy usługi na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie utrzymywany w domenie internetowej webjobs.pl wraz z wszelkimi jej podstronami.

Ogłoszenie - zbiór informacji zamieszczanych przez Użytkownika w WebJobs na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna uzyskująca dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach WebJobs.

Konto - zbiór zasobów danych oraz informacje o Użytkowniku i jego działaniach w ramach WebJobs, zgromadzonych na koncie o unikalnej nazwie (login) prowadzonym przez Operatora dla Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta dla Użytkownika.

III. Informacje ogólne

1. WebJobs świadczy usługi Użytkownikom polegające na udostępnianiu zasobów informatycznych do przechowywania, edytowania i udostępniania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. WebJobs umożliwia Użytkownikom publikowanie wyłącznie Ogłoszeń typu "dam pracę"

3. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową i komunikującego się z siecią Internet.

4. Korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji uzależnione jest od konieczności posiadania Konta w WebJobs oraz w usłudze zewnętrznej( np. konta e-mail, konta w banku, konta w serwisie społecznościowym).

5. Użytkownikami WebJobs mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej , jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że jesteś osobą pełnoletnią.

6. W celu utworzenia Konta w WebJobs konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) który będzie przypisany do Konta. Adres e-mail służy do identyfikacji Użytkownika oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowego korzystania z WebJobs, w szczególności do wymiany informacji z Operatorem i innymi Użytkownikami w celu świadczenia usług w ramach WebJobs. Adres e-mail powinien być aktywny a w przypadku jego zmiany Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaktualizowania go na swoim Koncie.

7. Zabronione jest bezwarunkowo publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa i dobra osób trzecich. W przypadku powzięcia informacji o takich treściach Operator podejmie działania w celu ich usunięcia z WebJobs.

8. W WebJobs mogą być wyświetlane reklamy. Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych, na pocztę e-mail, oraz akceptuje możliwość publikacji jego ogłoszeń w innych serwisach należących do Operatora, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników WebJobs.

9. Operator nigdy nie bierze udziału w ewentualnych transakcjach oraz umowach pomiędzy Użytkownikami lub w sporach powstałych między nimi.

10. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z określonymi zagrożeniami takimi jak wyłudzeniem danych osobowych i ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, instalacji złośliwego oprogramowania, oszustwami, itp. W związku z powyższym Operator zaleca powzięcie wszelkich środków ostrożności mając na uwadze zasadę ograniczonego zaufania.

11. Jak sortujemy wyniki wyszukiwania? Jeśli wpiszesz w pole wyszukiwarki frazę której szukasz, wyniki wyszukiwania będą zależały od wielu czynników. Generalnie w pierwszej kolejności pokażemy Ci ogłoszenia które Użytkownik wyróżnił poprzez wybranie typu ogłoszenia PLUS lub PREMIUM. Ogłoszenie takie będzie posiadało wokół m. inn.: kolorystyczną ramkę. Przy wpisaniu w pole wyszukiwarki minimum trzech liter wyszukiwanej frazy, pokazemy Ci maksymalnie pięć podpowiedzi które możesz wybrać. Podpowiedziami tymi są "tagi" które Użytkownik umieścil w formularzu dodawania swojego ogłoszenia. Na początku listy wyszukiwania pojawią się także ogłoszenia których tytuł i opis będzie zawierał słowa lub frazy wpisane w pole wyszukiwarki podczas wyszukiwania oferty pracy. Więcej informacji mających wpływ na pozycję ogłoszeń w wynikach wyszukiwania i prezentacji w serwisie zamieściliśmy tutaj: kliknij

12. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z WebJobs oznacza, że akceptuje on warunki określone w niniejszym Regulaminie.

IV. Zawieranie Umowy

1. Z chwilą dokonania Rejestracji przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa z Operatorem o świadczenie usług za pośrednictwem WebJobs. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego pod którą Użytkownik będzie występował w WebJobs, tzw. loginu, podania hasła, adresu e-mail oraz zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”.

2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcie Umowy oraz dane które podał podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług w WebJobs.

3. Po Rejestracji na wskazany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link w celu potwierdzenia założenia Konta. Po potwierdzeniu przez Użytkownika założenia Konta uzyskuje on do niego dostęp za pomocą loginu i hasła podanego podczas Rejestracji w WebJobs. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępniania Kont innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu, a także udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach tego Konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z posługiwaniem się tymi danymi przez osoby trzecie.

5. Niedopuszczalne jest zakładanie przez Użytkowników wielu Kont w celu naruszania przepisów niniejszego Regulaminu (np. publikowania duplikatów ogłoszeń - art. V.18.b.).

V. Zamieszczanie ogłoszeń i edycja

1. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkowników w WebJobs mają charakter wyłącznie informacyjny. Serwis nigdy nie jest stroną ewentualnych umów zawartych pomiędzy Użytkownikami w związku z prezentowanymi w WebJobs Ogłoszeniami.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia polega na wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w ramach WebJobs. Użytkownik wybiera kategorię odpowiadającą specyfice Ogłoszenia.

3. Treść Ogłoszenia powinna rzetelnie i szczegółowo opisywać ofertę pracy i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opis powinien być zgodny z przepisami prawa i zawierać informacje wymagane przez przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów.

4. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści Ogłoszenia będzie ona udostępniana w WebJobs.

5. W zależności od wyboru rodzaju Ogłoszenia w WebJobs naliczona zostanie opłata. O wysokości opłaty Użytkownik jest zawsze informowany w procesie dodawania Ogłoszenia.

6. Opłacanie usług odbywa się za pośrednictwem płatności SMSem lub płatności elektronicznych obsługiwanych przez serwis Cashbill.pl.

7. Za błędy lub nieścisłości przedstawione w treści Ogłoszenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik publikujący ogłoszenia.

8. Użytkownik oświadcza, że posiada możliwość wykonania umowy w ramach Ogłoszenia oraz jest do tego uprawniony.

9. Użytkownik może dokonywać zmian treści Ogłoszenia.

10. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie treści Ogłoszenia w celach marketingowych i reklamowych w WebJobs oraz poza serwisem w ramach współpracy WebJobs z innymi podmiotami.

11. Kategoria w której Użytkownik umieści Ogłoszenie, musi odpowiadać specyfice oferty pracy. Operator WebJobs zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii lub usunięcia Ogłoszenia oraz w wyjątkowych przypadkach konta Użytkownika z WebJobs, jeśli sytuacja z nieprawidłowym umieszczaniem Ogłoszeń w odpowiednich kategoriach będzie się powtarzać.

12. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od innych Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości email, rozmowy telefonicznej lub wiadomości sms w związku z Ogłoszeniem.

13. Okres publikacji Ogłoszeń wynosi 30 dni. Po wygaśnięciu publikacji Ogłoszenie przestaje być widoczne w WebJobs. Użytkownik ma możliwość ponownego wystawienia Ogłoszenia, jego edycji lub promowania korzystając z funkcji dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta.

14. Operator może usunąć Ogłoszenie Użytkownika lub zakończyć go przed czasem, gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, a także gdy negatywnie wpływają na WebJobs. Po usunięciu Ogłoszenia wszystkie informacje, jego treść przestają być widoczne w WebJobs, dalsze czynności w ramach Ogłoszenia są niemożliwe.

15. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Ogłoszenie z WebJobs.

16. Tytuł i opis w Ogłoszeniu powinien być poprawny gramatycznie, stylistycznie, napisany poprawną polszczyzną, należy unikać języka promocyjnego. Należy unikać samych dużych liter. Niedbale wypełnione zgłoszenie będzie powodem odrzucenia Ogłoszenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany tytułu, opisu, tagów i kategorii. Zabronione jest umieszczanie anchor tekstu w linku do dodawanej strony, czyli linkiem do strony jest po prostu adres strony.

17. Redakcja 
WebJobs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków oraz za treść stron, do których one prowadzą.

18. Nie będą akceptowane:

a. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym

b. Duplikaty ogłoszeń. Ogłoszenie o takiej samej lub podobnej treści może być zamieszczone przez Użytkownika jednocześnie tylko w jednym miejscu w całym serwisie WebJobs. 

Wyjątek stanowią duplikaty ogłoszeń które mogą być zamieszczane jednocześnie w wielu miejscach w przypadku:

- ogłoszeń zawierających ofertę pracy na dane stanowisko w różnych oddziałach stacjonarnych firmy należących do pracodawcy

- ogłoszeń wyróżnionych (PLUS i PREMIUM)

c. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych o tematyce pornograficznej, erotycznej, towarzyskiej, randkowej, matrymonialnej oraz pochodne

d. Zdjęcia o tematyce pornograficznej, erotycznej oraz pochodne. Zdjęcia w ogłoszeniach przedstawiające sceny drastyczne (np. krew) oraz zdjęcia mogące wywołać dyskomfort u Użytkowników odwiedzających WebJobs

e. Ogłoszenia typu "szukam pracy". Akceptowane są wyłącznie ogłoszenia typu "dam pracę"

f. Ogłoszenia sprzedaży, dostawy lub pomocy w pozyskaniu jakichkolwiek przedmiotów

g. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych bez polskiej wersji językowej

h. Odnośniki do niedokończonych stron internetowych (w budowie)

i. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych wulgarnych, zawierające treści rasistowskie, nakłaniające do przemocy

j. Odnośniki do stron internetowych zawierających wirusy, trojany i szkodliwe oprogramowanie

k. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych związanych z hazardem, obstawianiem wyników gier liczbowych, zakładami bukmacherskimi z wyjątkiem takich, których właściciele posiadają wymagane prawem zezwolenia od odpowiednich instytucji państwowych na prowadzenie tego typu działalności

l. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych związanych z zarabianiem na programach typu Get Paid, surfbar oraz namawiające do korzystania z programów partnerskich (rejestrowania się w serwisach przy pomocy linka polecającego), klikania w e-mail, itp.

m. Ogłoszenia oraz odnośniki do stron internetowych o niskiej zawartości merytorycznej i estetyczne

n. Ogłoszenia oraz strony związane z warezami, ściąganiem programów, muzyki lub filmów z wyjątkiem takich, których właściciele posiadają wymagane prawem zezwolenia od odpowiednich instytucji państwowych na prowadzenie tego typu działalności

o. Ogłoszenia o treści reklamowej i promocyjnej, zachęcające do korzystania z serwisów konkurencyjnych w stosunku do WebJobs oraz prezentujące logotypy i adresy stron internetowych tych serwisów w formie graficznej (zdjęcia).

W przypadku podjęcia informacji przez redakcję WebJobs o publikacji Ogłoszenia naruszającego wyżej wymienione wytyczne, Ogłoszenie wraz z kontem Użytkownika może zostać niezwłocznie usunięte z WebJobs bez możliwości ponownej rejestracji konta. Nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za publikację usuniętego Ogłoszenia.

VI. Płatności

1. Prezentacja ogłoszeń w WebJobs jest płatna. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyboru rodzaju ogłoszenia. Administrator WebJobs może czasowo wyłączyć płatności lub zaproponować Użytkownikom rabat na usługę oraz udostępnić kod umożliwiający bezpłatne zamieszczenie i przedłużenie Ogłoszenia. O takim fakcie Użytkownik zostanie poinformowany w procesie dodawania ogłoszenia.

a. ogłoszenie START - aby otrzymać kod dostępu - wyślij SMS o treści AG CN na numer 75480 Koszt SMSa to 6.15 złotych brutto.

b. ogłoszenie PLUS - aby otrzymać kod dostępu - wyślij SMS o treści AG CD na numer 71400 Koszt SMSa to 17.22 złotych brutto.

c. ogłoszenie PREMIUM - aby otrzymać kod dostępu - wyślij SMS o treści AG CF na numer 92550 Koszt SMSa to 30.75 złotych brutto

2. Usługa SMS dostępna jest dla wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce.

3. Rozliczenia płatności SMS oraz płatności internetowych obsługuje serwis Cashbill.pl.

4. Dokumenty dotyczące systemu płatności dostępne są na stronie Cashbill dokumenty

5. Regulamin usługi dostępny jest na stronie CashBill regulamin.

6. Reklamacje w przypadku wykorzystania kodów SMS należy zgłaszać przez formularz.

7. Adres e-mail Operatora serwisu WebJobs.pl służący do zgłaszania reklamacji: kontakt@webjobs.pl

8. Wystawiamy faktury VAT za płatności internetowe. Aby otrzymać fakturę należy w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania płatności, przesłać swoje pełne dane oraz numer płatności w systemie Cashbill.pl przez nasz formularz kontaktowy.

9. Nie wystawiamy faktur VAT za płatności SMS. Płatność taka zostanie uwzględniona na fakturze zbiorczej wystawionej przez operatora telekomunikacyjnego.

VII. Prawa i obowiązki

1. Operator dokłada wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi miały charakter ciągły, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z modyfikacją oraz konserwacją WebJobs o czym poinformuje Użytkowników na stronie WebJobs.

2. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej Użytkownikom prawidłowe korzystanie z WebJobs, Operator podejmie działania w celu jej niezwłocznego usunięcia.

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych widniejących w ustawieniach Konta. Po Rejestracji niedopuszczalne jest się usuwanie przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta.

4. Użytkownicy mogą przesyłać do siebie informacje, nie naruszając niniejszego Regulaminu. Użytkownik logując się do swojego konta, ma możliwość wyłączenia/ukrycia przycisku "Wyślij wiadomość" znajdującego się na stronie z ogłoszeniem. W takiej sytuacji otrzymywanie wiadomości bezpośrednich od innych Użytkowników będzie niemożliwe. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. zamieszczanie treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowym zachęcającym do korzystania z usług poza WebJobs.

b. zamieszczanie adresów stron internetowych innych niż należące do Operatora.

5. Jeśli treść wiadomości narusza Regulamin, przepisy prawa oraz może negatywnie wpłynąć na innych Użytkowników lub WebJobs, Operator może usunąć takie wiadomość.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora za swoje działania naruszające Regulamin także po usunięciu Konta. W momencie usunięcia Konta wszystkie Ogłoszenia Użytkownika zostają usunięte.

7. Obowiązkiem Użytkowników jest archiwizowanie na stałym nośniku informacji o swoich Ogłoszeniach w ramach WebJobs.

8. Materiały dostępne na stronach internetowych WebJobs takie jak teksty, elementy grafiki, znaki towarowe oraz inne materiały stanowią przedmiot praw Operatora lub Użytkowników. Elementy te stanowią przedmiot praw autorskich i majątkowych, praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do bazy danych.

9. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie danych dostępnych w WebJobs wymaga każdorazowo zgody Operatora. Zabronione jest przetwarzanie danych dostępnych w WebJobs w celu dalszego udostępniania ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych.

10. Użytkownik nie przekazuje Operatorowi praw własności do żadnych treści, które umieścił na lub za pośrednictwem WebJobs. Udziela jednak niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, publikowania, adaptacji, modyfikacji, wyświetlania, transmitowania i dystrybucji jakichkolwiek treści, które zamieścił na lub za pomocą WebJobs.

11. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia Usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w w/w terminie. Jeśli nastąpiło rozpoczęcie świadczenie usługi przez Operatora, tj. Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia lub reklamy w WebJobs, odstąpienie od Umowy w tym trybie nie jest możliwe.


VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Strony Umowy zobowiązują się do Przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu, strony Umowy zobowiązane są do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę, chyba, że wystąpiły okoliczności za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności działania siły wyższej lub osób trzecich.

2. Offer nie jest stroną ewentualnych Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach Ogłoszeń prezentowanych w WebJobs i nie może brać odpowiedzialności za ich skutki.

3. W ramach WebJobs, Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w szczególności za:

a. jakość, legalność i aktualność informacji w ramach Ogłoszenia,

b. nie zawarcie lub nieprawidłowe zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami w związku z Ogłoszeniem,

c. następstwa działań które podjęli Użytkownicy w ramach WebJobs, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu,

d. upublicznienie przez Użytkownika swojego wizerunku w WebJobs,

e. rzetelność i prawdziwość informacji które podają Użytkownicy w ramach Ogłoszenia,

f. pobierane oraz publikowanie informacji i materiałów zawartych w Ogłoszeniu przez Użytkowników,

4. Operator nie odpowiada za działanie sił wyższych niezależnych od niego, w szczególności skutków trzęsień ziemi, powodzi, huraganów, epidemii, stanu klęski żywiołowej, działań osób trzecich i w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne przerwy w dostępie do Usług świadczonych przez Operatora w ramach WebJobs.

5. Operator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do WebJobs w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, uaktualnień oprogramowania, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu. Operator w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne przerwy w działaniu WebJobs w tym okresie.

6. Operator nie weryfikuje Ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników pod kątem ich jakości oraz legalności.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione wskutek użycia jego Konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot zarówno za jak i bez jego wiedzy.

8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Operator może usunąć Konto Użytkownika. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe wskutek zaprzestania wykonywania mu Usług.

IX. Inne postanowienia

1. Zmiany regulaminu

a. Operator może zmienić Regulamin i udostępnić nową wersję Regulaminu. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać w terminie który wskaże Operator, jednak nie może być on krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w WebJobs. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczone przed wejściem w życie zmian w związku z nowym Regulaminem prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

b. Rozwiązanie Umowy z Operatorem następuje w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika.

c. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

2. Reklamacje

a. Użytkownik może zgłosić reklamację w przypadku gdy jego zdaniem naruszane są postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia Usług w WebJobs.

b. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej korzystając z formularza kontaktowego.

c. Reklamacja powinna zawierać nazwę (login) pod jaką występuje w WebJobs, opis zastrzeżeń co do wykonania Umowy oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

d. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora w terminie 15 dni od daty jej otrzymania. Operator może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie informacji które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Od momentu dostarczenia uzupełnionej reklamacji, termin jej rozpatrzenia wydłuża się o kolejne 15 dni.

e. Operator wysyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail który jest przypisany do Konta Użytkownika którego reklamacja dotyczy. W uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź pisemnie na adres który wskazał Użytkownik w reklamacji.

f. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Operatora podjętej w ramach reklamacji.

3. Rozwiązywanie umowy

a. Umowa świadczenia Usług w ramach WebJobs ma charakter bezterminowy.

b. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy z Operatorem w dowolnym czasie przez usunięcie Konta w WebJobs. Usunięcie Konta w WebJobs nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania płatności wobec Operatora za zamówione Usługi płatne zamówione przed rozwiązaniem Umowy. Płatności zrealizowane przez Użytkownika przed rozwiązaniem Umowy nie podlegają zwrotowi.

c. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, w tym stwierdzenia przez Operatora działań Użytkownika sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszania niniejszego Regulaminu lub dóbr osób trzecich a także interesów Operatora, Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym. Operator powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu Umowy w wiadomości e-mail wysłanej na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Rozwiązanie Umowy przez Operatora nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot ze strony Użytkownika.

d. Użytkownik bez uprzedniej zgody Operatora nie może ponownie zarejestrować Konta w WebJobs jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło wskutek decyzji Operatora.

4. Operator serwisu WebJobs.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

5. Spory i prawo właściwe

Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz roszczenia powstałe wskutek wykonywania Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem świadczącym usługi w ramach WebJobs jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik jako konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o procedurach rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. W przypadku uznania przez sąd lub inny organ władzy publicznej właściwy w sprawie określonych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W sprawach nieobjętych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i innych odnośnych aktów prawnych.

6. Kontakt

W sprawie Usług świadczonych przez WebJobs, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres podany w art. 1.